TOPPERS OF JVHS

NAME OF THE STUDENT STD PERCENTAGE ACADEMIC YEAR
Pandey Sumit Sachin 1 97.66% 2015-16
Kandu Aditya Anil 2 98.66% 2015-16
Rajpurohit Himanshi Khimsingh 3 99.00% 2015-16
Devasi Ranjit Vijaykumar 4 91.00% 2015-16
Khan Ovez Massiuddin 5 89.04% 2015-16
Khan Zikra Shabbir 6 84.83% 2015-16
Yadav Vivek Ramesh 7 84.05% 2015-16
Sahu Aditya Shridhar 8 91.00 % 2015-16
Khan Sohel Shabbir 9 76.04% 2015-16
Bhanushali Siddharth 10 83.20% 2015-16
NAME OF THE STUDENT STD PERCENTAGE ACADEMIC YEAR
Gondaliya Sakshi Jagdishbhai 1 95.00% 2014-15
Rajpurohit Himanchi Khimsingh 2 98.00% 2014-15
Pal  Shivam Vinaykumar 3 92.25% 2014-15
Khan Ovez Massiuddin 4 95.75% 2014-15
Mourya Sashikant Dharmendra 5 88.50% 2014-15
Yadav Vivek Kumar Kamlesh 6 93.00% 2014-15
Gupta Riya Argun 7 94.83% 2014-15
Choudhari Sapna Kanaram 8 95.50% 2014-15
Mishra Purti Ashok 9 84.40% 2014-15
Singh Adityakumar Sanjay 10 88.40% 2014-15
NAME OF THE STUDENT STD PERCENTAGE ACADEMIC YEAR
Rajpurohit Himanchi 1 93.75% 2013-14
Kawale Akansha Prakash 2 93.75% 2013-14
Shaikh Arshiya Yunus 3 92.33% 2013-14
Patel Rishabh Rampravesh 4 94.00% 2013-14
Gupta Manisha Suresh 5 94.66% 2013-14
Gupta Sonu Shivprasad 6 93.05% 2013-14
Gupta Karan Suresh 7 92.83% 2013-14
Mishra Poorti Ashok 8 96.16% 2013-14
Singh Aditya Sanjay 9 86.53% 2013-14
Mishra Sonu Ramnaresh Anita 10 82.00% 2013-14
NAME OF THE STUDENT STD PERCENTAGE ACADEMIC YEAR
Devasi Ranjeet 1 94.00% 2012-13
Gupta Roshani 2 97.67% 2012-13
Gupta Aakash 3 97.00% 2012-13
Gupta Manisha 4 88.05% 2012-13
Sahu Aditya 5 90.67% 2012-13
Khan Sohel 6 85.17% 2012-13
Mishra Poorti 7 93.00% 2012-13
Singh Aditya 8 94.60% 2012-13
Yadav Pranay 9 77.73% 2012-13
Patel Vinod Bharatlal 10 77.45% 2012-13
NAME OF THE STUDENT STD PERCENTAGE ACADEMIC YEAR
Shaikh Arshiya Yunus 1 83.00% 2011-12
Aakash Gupta 2 95.00% 2011-12
Gupta Manisha Suresh 3 89.05% 2011-12
Aditya Sahu 4 88.05% 2011-12
Gupta Karan Suresh 5 92.00% 2011-12
Ankita Suresh Masurkar 6 93.16% 2011-12
Singh Aditya 7 94.00% 2011-12
Yadav Pranay Nanha 8 88.83% 2011-12
Krishna.Y.Vansi 9 90.15% 2011-12
Bharti Aditya 10 78.91% 2011-12
error: